شیر پاستوریزه و هموژنیزه نیم چرب 800 گرم

توضیحات کوتاهی از هر محصول:
انرژی   122.1 گرم

قند 3.1 گرم

چربی 4.8

نمک 0

اسیدهای چرب ترانس 0

ماندگاری:بهترین دمانگهداری دریخچال در دمای بین 4 تا6 درجه سانتی گراد است.

دسته:

توضیحات

توضیحات تکمیلی:

شیر ماده غذایی مطلوب و متعادلی برای انسان است، شیر پاستوریزه با یکی از روش های معمول پاستوریزاتور تهیه می شود به طوری که کلیه میکروب های بیماری زای غیر اسپورزا آن محدود و تعداد میکروب های غیر بیماری زا آن به حداقل رسیده و حداقل تغییرات در ترکیب آن حاصل شده باشد. منظور از چربی همان چربی شیر گاو است و استفاده از چربی به غیر از چربی شیر گاو مجاز نیست .